Версія чинна з 1 січня 2019

Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

(Договір публічної оферти)

Цей договір є договором публічної оферти та публічним договором, та, згідно статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його укладання.

Даний Договір є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Це публічний договір між Замовником та Фізичною особою-підприємцем Коренєвої Наталією Петрівною, яка діє на підставі Виписки з державного реєстру від 23.08.2016 року та яка для забезпечення діяльності та функціонування підліткового акселератора Ampli (далі – Ampli або Виконавець), надає інформаційно-консультаційні послуги Замовнику по проведенню навчання, на умовах, вказаних нижче.

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ

Замовник – фізична особа, сторона Договору, як законний представник своєї малолітньої або неповнолітньої дитини (далі – Підліток), замовляє та отримує від Ampli Послуги. Всі Замовники за Договором набувають рівних прав та обов‘язків.

Послуги – інформаційно-консультаційні послуги як комплекс інформаційних матеріалів, які Ampli збирає, обробляє, формує та надає Підлітку, дистанційно, через Сайт – он-лайн платформу Ampli: інформаційно-консультаційні послуги надаються в обсязі та на умовах, визначених у програмі навчання. Детальний опис програм навчання знаходиться на Сайті. Актуальна вартість Послуг зазначені у Додатку 1, Додатку 2, Додатку 3, Додатку 4, Додатку 5, Додатку 6.

Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет за адресою www.ampli.com.ua

 

2. ПРЕАМБУЛА

2.1. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, законне користування банківською платіжною карткою, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього у результаті укладання цього Договору.

2.2. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, Замовник повинен припинити отримання Послуг , при цьому вже оплачені послуги повинні бути надані Замовником відповідно до умов цього Договору, які діяли на момент укладення. Якщо через 30 календарних днів з моменту оприлюднення (розміщення) на Сайті нової редакції Договору або змін до нього, Замовник продовжує користуватись Послугами Ampli, вважається, що Замовник згоден із внесеними змінами та доповненнями.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Ampli зобов’язується надавати інформаційно-консультаційні послуги для Підлітка – дитини Замовника (далі – Послуги), а Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати надані Послуги.

 

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

4.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) або, якщо Замовник є нерезидентом України в розумінні законодавства України, в іноземній валюті (еквівалент у євро), в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Ampli.

4.2. Вартість Послуг зазначена у Додатку 1, Додатку 2, Додатку 3, Додатку 4, Додатку 5, Додатку 6, Додатку 7, Додатку 8  до Договору та є незмінною для Замовника протягом всього строку навчання.

4.3. Оплата за Послуги здійснюється Замовником на основі 100 % (стовідсоткової) передоплати за кожен місяць навчання на підставі рахунку. Замовник зобов‘язаний оплатити курс до початку першого заняття. Замовник має право оплатити Послуги наперед за пільговою вартістю, як визначено у Додатку 1, Додатку 2, Додатку 3, Додатку 5 до Договору. Факт отримання Ampli грошових коштів за цим Договором підтверджується документом, що свідчить про переведення Замовником грошових коштів на поточний рахунок Ampli.

4.4. У разі не отримання оплати у вказані строки, Ampli не відкриває доступ до учбової онлайн платформи Ampli та учбових матеріалів, якщо це стосується першої оплати, або закриває доступ у разі неотримання чергової оплати.

4.5. Повернення оплати не здійснюється. За умови належної оплати, Замовник отримує доступ до учбової платформи, передбачений програмою навчання. Ampli не несе відповідальність при відмові Замовника від доступу до учбової платформи Ampli та (або) за неможливість Замовником (Підлітком) отримати доступ з будь-яких причин.

4.6. Послуга за відповідний місяць її надання вважається такою, що надана Ampli та отримана Замовником в повному обсязі, за умови здійснення належної оплати Замовником і надання Виконавцем доступу Замовнику до учбової платформи Ampli. Доступ до учбової платформи Ampli вважається наданим Замовнику в належний строк, якщо протягом одного робочого дня відповідного місяця навчання Замовник не заперечив факт надання йому доступу.

4.7. Доступ до навчальної платформи Ampli залишається протягом 6 місяців після закінчення курсу навчання.

4.8. Послуги не надаються особам, що є громадянами або проживають на територіях РФ, РБ та на територіях, які були тимчасово окуповані РФ до 24.02.22.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ampli зобов’язаний:

5.1.1. Організувати та забезпечити належне надання інформаційно-консультаційних послуг.

5.1.2. Дотримуватись умов цього Договору.

5.1.3. Розміщувати на Сайті актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.

5.1.4. Забезпечити належне функціонування Сайту.

5.1.5. Забезпечити для Підлітка ведення навчання під контролем ментора та стаді-менеджера.

5.1.6. Видати сертифікат Ampli після успішного закінчення всього навчання (окрім навчання впродовж практикумів).

5.2. Ampli має право:

5.2.1. В односторонньому порядку змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту, якщо це не обмежує обсяг та якість Послуг.

5.2.2. Призупиняти надання Послуг за цим Договором у разі порушення Замовником умов цього Договору.

5.2.3. Відмовити у наданні послуг у разі, якщо є підстави вважати, що заняття можуть негативно вплинути на фізичний або емоційний стан Підлітка або інших студентів в групі.

5.2.4. На підставі договорів або в інший, не заборонений чинним законодавством України спосіб, залучати третіх осіб з метою надання Послуг.

5.3. Замовник зобов’язаний:

5.3.1. Виконувати умови Договору та дотримуватись вимог чинного законодавства України.

5.3.2. Оплатити Послуги в порядку, у строки та в розмірі, встановлені умовами цього Договору.

5.3.3. Прийняти надані Ampli Послуги.

5.3.4. За свій рахунок забезпечити необхідними технічними засобами Підлітка (комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням, в залежності від програми курсу, у тому числі Adobe Photoshop, Adobe Illustrator) та вільним часом для занять задля дотримання розкладу, що встановлений Ampli.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. На своєчасне і якісне отримання Послуги.

5.4.2. На безоплатне отримання від Ampli вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг на Сайті.

5.4.3. На одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент. При цьому, суми, що були фактично оплачені на надані Послуги, не повертаються, та Договір вважається розірваним з першого числа місяця, наступного за тим, який було оплачений Замовником.

 

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Внесення будь-яких змін до умов цього Договору здійснюється односторонньо Ampli, шляхом викладення на Сайті нової редакції Договору, при цьому нові умови надання Послуг вступають в дію з моменту розміщення нової редакції Договору або іншого часу, зазначеному на Сайті, з урахуванням положень п. 2.2 цього Договору.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з 01 січня 2019 року, є укладеним починаючи з дати акцепту Договору Замовником та діє до дати, коли Послуги будуть надані в повному обсязі, або Замовник повідомить про розірвання Договору. Наслідком розірвання Договору є припинення надання Послуг.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягти згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Ampli несе перед Замовником відповідальність, пов’язану з наданням Послуг, відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

9.2. Ampli не несе відповідальність перед Замовником:

9.2.1.  при відмові Замовника від отримання Послуг;

9.2.2. за недостовірність вказаних Замовником даних при поданні заявки через  Сайт або по телефону (прізвище та ім’я Замовника, його електронна адреса тощо);

9.2.3. за роботу і будь-які помилки Інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв’язку,  за протизаконні дії третіх осіб, а також за обставини непереборної сили таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, інші обставини, непідвладні контролю з боку Ampli та/або залучених ними третіх осіб, в результаті яких дані Замовника при реєстрації на Сайті не надійшли, надійшли із запізненням, втрачені, пошкоджені або викрадені.

9.2.4. за коректне та у відповідності до технічного завдання відображення сторінок Сайту на персональних комп’ютерах, планшетних комп’ютерах та мобільних пристроях:

а) експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території України, і відбувається на вільний розсуд користувачів;

б) горизонтальна роздільна здатність екранів яких менше 576 пікселів;

в) які не оновлені до мінімально необхідних версій або не підтримують роботу веб-браузерів, зазначених Internet Explorer не нижче версії 11, Firefox не нижче версії 58, Chrome не нижче версії 64, Safari не нижче версії 11, iOS Safari не нижче версії 11.2, Chrome for Android не нижче версії 64,

г) які працюють за допомогою операційних систем, експлуатація яких не має офіційної підтримки виробника на території України, і відбувається на вільний розсуд користувачів.

9.3. Замовник несе відповідальність:

9.3.1. за достовірність даних зазначених при реєстрації та здійсненні платежів.

9.3.2. за збереження конфіденційності власних логіну та паролю. Всі дії з використанням логіну і паролю Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.

 

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Інформація, яку надає Замовник, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України.

10.2. Акцептуючи Договір, Замовник тим самим дає свою згоду на обробку (збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, блокування, знищення) його персональних даних, а саме:

(а) Персональні дані про Замовника: прізвище, ім’я і по-батькові, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, номери телефонів, електронна адреса та інші відомості в межах заявленої мети використання персональних даних;

(б) Персональні дані про дитину: прізвище, ім’я і по-батькові, вік, стать, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, номери телефонів, електронна адреса та інші відомості в межах заявленої мети використання персональних даних, (далі – персональні дані) Ampli, з метою забезпечення діяльності та функціонування підліткового акселератора Ampli, обміну інформацією/новинами між сторонами для укладення договору, відносин у сфері реклами Ampli.

10.3. Володільцем персональних даних Замовника є Ampli. Ampli забезпечує використання персональних даних своїми працівниками відповідно до їх трудових, професійних і службових обов’язків. Доступ третіх осіб дозволяється відповідно до статті 16 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон про захист персональних даних), а їх передача – відповідно до положень статті 14 Закону про захист персональних даних.

10.4. Замовник надає свою згоду:

– на обробку персональних даних з моменту їх отримання та протягом 3 (трьох) років з моменту закінчення дії або розірвання Договору, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних, якщо більш тривалий строк зберігання не вимагається згідно чинного законодавства України;

– що доступ третіх осіб до персональних даних буде здійснюватися в порядку та на умовах, передбачених статтею 16 Закону України про захист персональних даних.

10.5. Своїми діями стосовно акцепту Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений про (і) володільця персональних даних, (іі) склад та зміст зібраних персональних даних, (ііі) його права, включаючи без обмежень права, що передбачені статтею 8 Закону про захист персональних даних, (іv) мету збору персональних даних, та (v) осіб, яким передаються його персональні дані і не потребується надання будь-якого окремого повідомлення.

10.6. Своїми діями Замовник також підтверджує, що надає згоду і підтверджує, що його не потрібно окремо та додатково повідомляти про зміну, видалення чи знищення його персональних даних або обмеження доступу до них. Замовник має право вимагати від розпорядника персональних даних отримання доступу до персональних даних такого Замовника, їх виправлення, видалення або обмеження їх обробки. Що стосується персональних даних, які обробляються у зв’язку з захистом законних інтересів розпорядника персональних даних, Замовник буде мати право на заперечення щодо такої обробки персональних даних.

10.7. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Ampli може відмовити Замовнику в наданні Послуг за Договором.

10.8. Ampli не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з надання таких персональних даних.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1.  Цей Договір складений українською та російською мовами (причому українська мова превалює при необхідності тлумачення положень).

 

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА КОНТАКТИ AMPLI

ФОП Коренева Н.П.

Поштова адреса: 01004, м.Київ, вул. Голосіївська, 13г

Контактний номер телефону: +380948320596

ampli.official@gmail.com

Додаток 1: Перелік курсів та вартість Послуг, ціни дійсні для договорів, які були укладані до 01.02.2020

 Для студентів з України:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, грн

(за 1 місяць)

Вартість, грн

(при оплаті за кожні 2 місяці)

Вартість, грн

(при оплаті за весь термін навчання)

Вартість, грн

(за весь термін навчання, при сплаті щомісячно)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або 

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

5 1 500 2 700 6375 7500

 

Для студентів не з України:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, еквівалент у євро

(за 1 місяць)

Вартість, еквівалент у євро

(при оплаті за кожні 2 місяці)

Вартість, еквівалент у євро

(при оплаті за весь курс)

Вартість, еквівалент у євро

(за весь курс, при сплаті щомісячно)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

5 60 108 255 300

 

Додаток 2

Перелік курсів та вартість Послуг, ціни дійсні для договорів, які були укладані починаючи з 01.02.2020

Для студентів з України:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, місяць)або послідовність оплат

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, грн

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті частинами)

Вартість, грн

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

5 1 700 8500 перша оплата 1700,

друга оплата за решту місяців 6200

7900 7500

 

Для студентів не з України:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, євро

(за 4 тижні, умовно, місяць) або послідовність оплат

Загальна вартість, євро

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, євро

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, євро

(за весь період навчання, при частинами)

Вартість, євро

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

5 60 300 перша оплата 60,

друга оплата за решту місяців  210

270 250

Додаток 3: Перелік курсів та вартість Послуг, ціни дійсні для договорів, які були укладані з 15.10.2020

 

Для студентів з України, груповий формат навчання:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, місяць)або послідовність оплат

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, грн

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті частинами)

Вартість, грн

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

5 1 800 9000 перша оплата 1800, друга оплата за решту місяців 6600 8300 8000

 

Для студентів не з України, груповий формат навчання:

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, євро

(за 4 тижні, умовно, місяць)або послідовність оплат

Загальна вартість, євро

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, євро

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, євро

(за весь період навчання, при сплаті частинами)

Вартість, євро

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

5 60 300 перша оплата 60,

друга оплата за решту місяців 210

270 250

 

Для студентів з України, індивідуальний формат навчання:

Назва навчання

Тривалість навчання, місяців

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, оплата за курс цілком )

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

Веб-дизайн

5

8000

 

Для студентів не з України, індивідуальний формат навчання:

 

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Загальна вартість, євро

(за весь період навчання, оплата за курс цілком )

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

5

200

 

Додаток 4. Вартість послуг по проведенню практикумів. Ціни на послуги дійсні для договорів, які були укладені з 1.05.2020

 

Для студентів з України:

Назва навчання Тривалість навчання, годин Вартість, грн.
Практикум з розвитку персональних навичок  1,5 220

 

Для студентів не з України:

Назва навчання Тривалість навчання, годин Вартість, євро
Практикум з розвитку персональних навичок  1,5 8

 

Додаток 5. Перелік послуг по навчанню рівня Advanced, онлайн формат. Ціни на послуги дійсні для договорів, які були укладені з 1.05.2020

 

Для студентів з України, які перейшли з рівня Beginner онлайн/дистанційного формату навчання:

Назва навчання Тривалість навчання,

міс.

Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість,

грн 

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або 

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

14 2700 37800
Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

12 2700 32400

 

Для студентів не з України, які перейшли з онлайн/дистанційного формату навчання:

Назва навчання Тривалість навчання, міс. Вартість, євро

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість, євро
GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

14 100 1400
Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

12 100 1200

 

Для студентів з України, які перейшли з рівня Beginner аудиторного формату навчання, м.Львів:

Назва навчання Тривалість навчання, міс. Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість, грн 
GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або 

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

14 2700 37800
Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

12 2700 32400

 

Для студентів з України, які перейшли з рівня Beginner аудиторного формату навчання, м.Київ:

Назва навчання Тривалість навчання, міс. Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість, грн 
GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або 

Front-end (створення сайтів та лендінгів)

14 3200 44800
Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

12 3200 38400

 

Додаток 6:

Перелік послуг по навчанню на курсі Booster. Ціни на послуги дійсні для договорів, які були укладені з 1.07.2020

Для студентів з України:

Назва навчання Тривалість навчання, міс. Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість, грн 
Booster (основи комп’ютерної грамотності) 1 1800 1800

 

Для студентів не з України:

Назва навчання Тривалість навчання, міс. Вартість, євро

(за 4 тижні, умовно, міс.) 

Загальна вартість, євро
Booster (основи комп’ютерної грамотності) 1 60 60

 

Додаток 7: Перелік курсів та вартість Послуг, ціни дійсні для договорів, які були укладені з 1.07.2021. У разі дострокового припинення отримання послуг Замовником, вартість послуг перераховується за стандартною ціною (тариф помісячної оплати).

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, місяць)або послідовність оплат

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, грн

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті частинами)

Вартість, грн

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

Веб-дизайн

6 1 800 10800 перша оплата 1800,

друга оплата за решту місяців 8200

10000 9800

Додаток 8: Перелік курсів та вартість Послуг для групового навчання, ціни дійсні для договорів, які були укладені з 1.08.2022, та для індивідуального формату навчання, ціни дійсні для договорів, які були укладані з 1.07.2022. У разі дострокового припинення отримання послуг Замовником, вартість послуг перераховується за стандартною ціною (тариф помісячної оплати).

Назва навчання Тривалість навчання, місяців Вартість, грн

(за 4 тижні, умовно, місяць) або послідовність оплат

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті щомісячно )

Вартість, грн

(при оплаті частинами)

Загальна вартість, грн

(за весь період навчання, при сплаті частинами)

Вартість, грн

(при оплаті відразу за весь період навчання)

GameDev (розробка комп’ютерних ігор) або

Front-end (створення сайтів та лендінгів) або

Ілюстрація (основи сучасної графіки) або

Графічний дизайн

Веб-дизайн

6 1900 11400 перша оплата 1900,

друга оплата за решту місяців 8700

10600 10400